Kontekst UE: Pakiet Inwestycji Społecznych

20 lutego 2013 Komisja Europejska przedstawiła komunikat dotyczacy Pakietu Inwestycji Społecznych na rzecz wzrostu gospodarczego i spójności. Pakiet analizuje sytuację społeczną w Europie i określa priorytety społeczne dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Pakiet wzywa państwa członkowskie do priorytetowego traktowania inwestycji społecznych i do modernizacji polityk spolecznych. Dokument ten oferuje również wytyczne dla państw członkowskich dotyczace tego jak najlepiej korzystać z wsparcia finansowego UE, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, do realizacji powyższych celów. Podkreśla także, że bezdomność powinna być traktowana priorytetowo I adresowana poprzez inteligentne inwestycje społeczne. Pakiet zaleca również państwom członkowskich stosowanie polityk opartych na mieszkalnictwie w zwalczaniu bezdomności. Te nowe ramy polityczne mają na celu stymulować państwa członkowskie do aktywnej walki z bezdomnością jak również wzmocnic unijne wsparcie i koordynacje działań w tym zakresie, co z kolei może utorować drogę dla ogólnounijnej strategii walki z bezdomnością.